wybierz język:     polski    /  angielski    /  niemiecki
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
newsletter Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu BIP kontakt mapa serwisu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

WYNIK NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Nowy Sącz, dnia 9 marca 2017r.

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Specjalisty ds. obsługi projektów inwestycyjnych w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został/a 
wybrany/a Pan/i :
1. Karolina Lora,  zamieszkała w Nowym Sączu
Uzasadnienie wyboru:
Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.
Autor tekstu: Jacek Kurzeja
czytano: 160 razy
Zobacz więcej ... 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. obsługi projektów inwestycyjnych
 (nazwa stanowiska pracy)
1. Wymagania niezbędne:
 
1) co najmniej wykształcenie średnie
2) co najmniej 2 letnie doświadczenia zawodowe
3) co najmniej roczne doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych w ramach środków UE lub z innych środków publicznych;
4) biegła  obsługa komputera – pakiet MS OFFICE;
5) podstawowa znajomość zagadnień z zakresu obsługi aplikacyjno-sprawozdawczej projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków        publicznych
6) wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1) Pożądana doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych, w tym na stanowiskach administracyjnych, ekonomicznych lub technicznych
2) Pożądana znajomość przepisów z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami i muzealiami.
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1) Zadania główne:
- Przygotowywanie i organizowanie poszczególnych etapów procesu aplikacyjnego i sprawozdawczego w projektach inwestycyjnych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu współfinansowanych ze środków unijnych lub innych środków publicznych, wg wskazań  Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji, koordynatora danego projektu, Głównego Księgowego, uzgodnień z Partnerami projektów (jeśli występują) oraz zgodnie z dokumentami programowymi dla danego projektu/aplikacji.
- Monitorowanie prawidłowości przebiegu poszczególnych działań w tych projektach w obszarach wskazanych przez Koordynatora projektu/projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami programowymi dla danego projektu/aplikacji.
 
2) Zadania szczegółowe:
- szczegółowa znajomość dokumentów programowych projektów wskazanych przez Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji, w tym: studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, umów partnerskich, umowy o dofinansowanie, wytycznych danego Programu w zakresie prawidłowości prowadzenia sprawozdawczości i rozliczeń w projekcie,
- monitorowanie przebiegu realizacji projektów w obszarach wskazanych przez Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji lub Koordynatora/koordynatorów projektu/projektów,
-opracowywanie materiałów do wniosków o płatność/zaliczkę w danym projekcie w zakresie wskazanym przez Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji lub Koordynatora danego projektu,
- obsługa systemu SL2014, który będzie służył do składania wniosków sprawozdawczych i o płatność, prowadzenia korespondencji z instytucją      odpowiedzialną za weryfikację wniosków,  przekazywania danych o realizacji projektu,
- opracowywanie w uzgodnieniu z Koordynatorem/koordynatorami  projektu/projektów materiałów do zmian harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych projektów,
- sporządzanie sprawozdań kwartalnych, rocznych oraz końcowych z realizacji projektów lub ich części,
- sporządzanie innych sprawozdań zewnętrznych z realizowanych zadań w danym projekcie w zakresie wskazanym przez Koordynatora projektu,
- uczestnictwo we wskazanych przez Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji naradach i spotkaniach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków publicznych,
- czynny udział w postępowaniach kontrolnych związanych z audytem zewnętrznym, prowadzonym dla poszczególnych projektów organy upoważnione,
- prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonych zadań,
- wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.).
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne            przestępstwo skarbowe,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  2 marca  2017r. do godz. 15.00. pod adresem:  Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,  ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – specjalista ds. obsługi projektów inwestycyjnych”.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Z regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Lwowska 3  oraz na stronie www.muzeum.sacz.pl.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443-77-08 w. 112
Autor tekstu: Małgorzata Łukasik

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY to program adresowany do rodzin wielodzietnych, posiadających 3 i więcej dzieci. 

 
Bilety wstępu w ramach KARTY DUŻEJ RODZINY:
4 zł (do Domu Gotyckiego, Galerii Marii Ritter, Sądeckiego Parku Etnograficznego, Miasteczka Galicyjskiego,Muzeum Nikifora, Muzeum Pienińskiego)
2 zł (do Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu)
 
Zastosowana cena na bilety dla dorosłych i dzieci w ramach KDR nie dotyczy: biletów rodzinnych, biletów łączonych - obejmujących zwiedzanie kilku oddziałów, wstępu odpłatnego w wysokości 1,00 zł dla dzieci do lat 7.
 

 

Autor tekstu: Jacek Kurzeja
czytano: 2535 razy
Zobacz więcej ... 

BILET ZA 1 ZŁ

 Informujemy, że bilet wstępu za 1 zł  (we wszystkich oddziałach i filiach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) przysługuje:

 
- osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej" *
 - pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów *
 - członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) *
 - dzieciom do lat siedmiu
 - posiadaczom Karty Polaka *
 - zorganizowanym grupom osób niepełnosprawnych *
 - posiadaczom Nowosądeckiej Karty Rodziny *
 
* za okazaniem stosownych dokumentów
 
 
Autor tekstu: Jacek Kurzeja
czytano: 5755 razy
Zobacz więcej ... 
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Partnerzy Muzeum:

  •  
  •           
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.