wybierz język:     polski    /  angielski    /  niemiecki
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
newsletter Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu BIP kontakt mapa serwisu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. obsługi projektów inwestycyjnych
 (nazwa stanowiska pracy)
1. Wymagania niezbędne:
 
1) co najmniej wykształcenie średnie
2) co najmniej 2 letnie doświadczenia zawodowe
3) co najmniej roczne doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych w ramach środków UE lub z innych środków publicznych;
4) biegła  obsługa komputera – pakiet MS OFFICE;
5) podstawowa znajomość zagadnień z zakresu obsługi aplikacyjno-sprawozdawczej projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków        publicznych
6) wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, kreatywność, komunikatywność.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1) Pożądana doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych, w tym na stanowiskach administracyjnych, ekonomicznych lub technicznych
2) Pożądana znajomość przepisów z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami i muzealiami.
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1) Zadania główne:
- Przygotowywanie i organizowanie poszczególnych etapów procesu aplikacyjnego i sprawozdawczego w projektach inwestycyjnych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu współfinansowanych ze środków unijnych lub innych środków publicznych, wg wskazań  Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji, koordynatora danego projektu, Głównego Księgowego, uzgodnień z Partnerami projektów (jeśli występują) oraz zgodnie z dokumentami programowymi dla danego projektu/aplikacji.
- Monitorowanie prawidłowości przebiegu poszczególnych działań w tych projektach w obszarach wskazanych przez Koordynatora projektu/projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami programowymi dla danego projektu/aplikacji.
 
2) Zadania szczegółowe:
- szczegółowa znajomość dokumentów programowych projektów wskazanych przez Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji, w tym: studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, umów partnerskich, umowy o dofinansowanie, wytycznych danego Programu w zakresie prawidłowości prowadzenia sprawozdawczości i rozliczeń w projekcie,
- monitorowanie przebiegu realizacji projektów w obszarach wskazanych przez Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji lub Koordynatora/koordynatorów projektu/projektów,
-opracowywanie materiałów do wniosków o płatność/zaliczkę w danym projekcie w zakresie wskazanym przez Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji lub Koordynatora danego projektu,
- obsługa systemu SL2014, który będzie służył do składania wniosków sprawozdawczych i o płatność, prowadzenia korespondencji z instytucją      odpowiedzialną za weryfikację wniosków,  przekazywania danych o realizacji projektu,
- opracowywanie w uzgodnieniu z Koordynatorem/koordynatorami  projektu/projektów materiałów do zmian harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych projektów,
- sporządzanie sprawozdań kwartalnych, rocznych oraz końcowych z realizacji projektów lub ich części,
- sporządzanie innych sprawozdań zewnętrznych z realizowanych zadań w danym projekcie w zakresie wskazanym przez Koordynatora projektu,
- uczestnictwo we wskazanych przez Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji naradach i spotkaniach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków publicznych,
- czynny udział w postępowaniach kontrolnych związanych z audytem zewnętrznym, prowadzonym dla poszczególnych projektów organy upoważnione,
- prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonych zadań,
- wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Kierownika Działu Konserwacji Architektury i Inwestycji.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.).
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne            przestępstwo skarbowe,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  2 marca  2017r. do godz. 15.00. pod adresem:  Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,  ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – specjalista ds. obsługi projektów inwestycyjnych”.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Z regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu przy ul. Lwowska 3  oraz na stronie www.muzeum.sacz.pl.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443-77-08 w. 112
 
 
Wróć ...
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Partnerzy Muzeum:

  •  
  •           
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.